„fortes fortuna adiuvat” (Terencjusz 195 – 159 r. p.n.e.)

Godziny otwarcia : Pon - Pt: 8.00-21.00, Sob: 8.00-16.00
  Kontakt : Badania ref. NFZ rejestracja w godz. 8-16 tel. 14 66 304 21 Badania odpłatne tel. 14 66 21 221

RODO

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 531 403 078

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta
realizowany jest przez Spółkę poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: http://rezonansbrzesko.pl/

 2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej oraz w broszurach informacyjnych w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Spółki, tj. przy Rejestracji

 3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji przy Rejestracji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Rezonans Powiśle sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,

 2. XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000518732, REGON: 123187569, NIP: 8711770771, (dalej jako „ADO”).

 1. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 1. W siedzibie ADO pod adresem: Rezonans Powiśle sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1

 2. Pod adresem mailowym ADO: iod@rezonanspowisle.pl

 3. Pod numerem telefonu + 48 531 403 078

 1. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w celach wykonania obowiązków prawnych oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO;

Do wyżej wymienionych celów w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,

 2. diagnoza medyczna i leczenie,

 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,

 4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,

 5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich,

 6. obsługa ewentualnych reklamacji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Pacjentów;

 7. ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności leczniczej;

 8. wykonywanie ciążących na ADO obowiązków prawnych związanych (np. związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych)

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

 1. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO cele zdrowotne,

 2. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO realizacja obowiązków prawnych,

 3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO prawnie uzasadnione interesy ADO,

 4. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:

 1. art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

 2. art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 3. ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 4. art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

 5. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. ADO,

 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej ADO (www.exira.pl), w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,

 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,

 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych,

 6. dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu),

 7. osoby upoważnione przez Panią/Pana do odbioru dokumentacji medycznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, tj. przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie do czasu wycofania zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia. W przypadku danych wskazanych fakultatywnie niepodanie danych nie będzie wiązało się z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednak może utrudnić realizację usług (np. niepodanie numeru telefonu może wiązać się z tym, że nie poinformujemy Pana/Panią w terminie o możliwości wcześniejszej realizacji świadczenia).

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.